Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, které vzniknou nákupem zboží v on-line obchodu společnosti autoDUKLA s.r.o., kpt.Nálepky 2674, 53002 Pardubice, IČ 64826937, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 8943, oddíl C.

Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavírána společností autoDUKLA s.r.o., kpt.Nálepky 2674, 53002 Pardubice, tel.: 466310271, email: moto@hondapardubice.cz, jako prodávajícím (dále jen Společnost) a kupujícím (dále jen Odběratel).
Rozsah platnosti

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávku zboží:
• podnikatelským subjektům a jiným obchodním partnerům, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v pl. znění,
• spotřebitelům ve smyslu § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. V případě rozporů mezi výše uvedenými obchodními podmínkami platí následující pořadí:
• Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky");
• Příslušné právní předpisy.
Předmět smlouvy a způsob uzavření smlouvy
1. Společnost dodá zboží objednané Odběratelem způsobem stanoveným Společností. Společnost zajišťuje dodávku zboží pouze na území České republiky, podmínky prodeje do ostatních zemí lze v konkrétních případech dohodnout jinak.

2. Kupní smlouva na dodávku objednaného zboží Společností Odběrateli, bude za podmínek stanovených v těchto podmínkách uzavřena na základě objednávky Odběratele.

3. Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky Společností dojde Odběrateli. Za potvrzení objednávky se rovněž považuje doručení objednaného zboží Společností Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu.

4. Pokud by Společnost zjistila, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či potvrzení objednávky byla chyba či nepřesnost, bude o tom Odběratele obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže Odběratel Společnosti objednávku nepotvrdí do 5 pracovních dnů, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky.

5. Průběh objednávky v on-line obchodě www.obchod.autodukla.cz:

• Vložíte zboží do košíku.
• Zadáte své dodací a platební údaje nebo načtete svá uložená data.
• Ověříte správnost svých objednacích dat.
• Kliknete na tlačítko "Potvrdit objednávku".

6. Závaznou objednávku Odběratel učiní, pokud v objednacím on-line sytému Společnosti provede veškeré úkony dle pokynů stanovených Společností, zadá veškerá požadovaná data a objednávku potvrdí potvrzovacím tlačítkem (klikne na tlačítko "Potvrdit objednávku").

7. Dodání zboží či služby ze strany Společnosti je uskutečněno dnem dodání zboží Odběrateli, resp. provedením objednané služby. V případě objednávky učiněné Odběratelem prostřednictvím sítě internet (on-line obchod), potvrdí Společnost přijetí objednávky neprodleně elektronickou cestou, přičemž smlouva kupní či smlouva na dodání služeb je uzavřena dnem elektronického potvrzení objednávky či okamžikem dodání zboží Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout kteroukoliv objednávku bez uvedení důvodu.

8. Objednávka Odběratele je Společností archivována, a to po dobu určenou Společností. Jestliže Odběratel ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na Společnost, a to emailem/faxem/telefonem, s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky.

Platební podmínky
1. Odběratel může uhradit kupní cenu za dodané zboží následovně: na základě zálohové faktury před dodáním zboží; na dobírku (hotovostní platba oproti předání zboží); hotově (při osobním odběru).

2. Společnost je oprávněna kdykoliv požadovat, zejména v případě kdy to bude považovat s ohledem na okolnosti případu za vhodné, že zboží bude odesláno (předáno) Odběrateli pouze proti předchozí úhradě kupní ceny.

Právo na zrušení objednávky a možnosti odstoupení od kupní smlouvy
1. Pokud Odběratel učinil objednávku v on-line obchodu má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14-ti kalendářních dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Odběrateli nevzniká nárok na zaplacení přepravního poplatku.

2. Společnost je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto Podmínkách a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží Odběrateli.

3. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění, to se nevztahuje na úhradu přepravního poplatku. Pokud Odběratel přijaté plnění nemůže vrátit zcela nebo částečně nebo je může vrátit jen ve zhoršeném stavu, je Společnost oprávněna odpovídajícím způsobem snížit částku zpět vyplácené kupní ceny.

4. Právo na odstoupení od Smlouvy dle těchto Podmínek není dáno:
• u dodávek zboží, které je vyrobeno dle specifikace Odběratele nebo je jednoznačně vyrobeno na míru dle jeho osobních potřeb nebo které Společnost v důsledku jeho vlastností nemůže přijmout zpět, či se rychle kazí a nebo by bylo překročeno datum trvanlivosti;
• u dodávek audio nebo video záznamů nebo softwaru, pokud Odběratel porušil originální obal.
Chybějící disponibilita objednaného zboží nebo služby
1. Pokud Společnost po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží již není u Společnosti k dispozici, je Společnost oprávněna nabídnout Odběrateli srovnatelné zboží ve srovnatelné kvalitě a ceně, popřípadě dohodnout jiný termín dodání zboží.
Dodání zboží
1. Dodání zboží Společností na základě objednávky Odběratele se uskutečňuje na náklady Odběratele a způsobem určeným Společností. Za dodání zboží na území České republiky v hodnotě pod 2.000,- Kč včetně DPH bude Odběrateli vyúčtován přepravní poplatek dle násl. ceníku:

- vlastní odběr v naší prodejně - dopravné 0,-Kč

- platba předem (převodem) PPL - dopravné 89,- Kč

- platba předem (převodem) Česká pošta - dopravné 99,-Kč

- dobírka Česká pošta - dopravné 149,-Kč s DPH

- dobírka PPL - dopravné 139,-Kč s DPH

Způsob dopravy si zvolíte při uzavírání objednávky.

2. Společnost dodá zboží Odběrateli bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, pokud pro realizaci dodávky zboží Společností není vyžadováno předchozí uhrazení kupní ceny. Zboží je zpravidla dodáno do tří pracovních dní s výjimkou případů, kdy to neumožňují skladové zásoby Společnosti. Společnost je oprávněna termín dodání zboží stanovit odlišně, současně je povinna o této skutečnosti, stejně jako o případném prodlení s dodávkou zboží, Odběratele informovat. Odběratel je povinen dodané zboží převzít.

3. Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí Odběratelem.

Cena
1. V případě objednávky prostřednictvím on-line obchodu Společnosti je vždy závazná kupní cena uvedená u příslušného zboží, ledaže Společnost sdělí Odběrateli bezodkladně po provedení objednávky, že daná cena není aktuální a zároveň informuje Odběratele o aktuální ceně.
2. Cena uvedená u příslušného zboží je cena bez montáže. Cena montáže je uvedena samostatně v popisu zboží.
Výhrada vlastnictví
1. Společnost si vyhrazuje vlastnictví k veškerému zboží, které dodá Odběrateli až do zaplacení celkové kupní ceny dodaného zboží, tj. vlastnické právo ke zboží dodanému Společností přechází na Odběratele vždy nejdříve ke dni uhrazení kupní ceny.
Záruka
1. Odběratel je povinen zboží při převzetí řádně zkontrolovat. Pokud dodané zboží při převzetí Odběratelem vykazuje zjevné vady, je Odběratel povinen tyto vady bezodkladně oznámit Společnosti.

2. Společnost poskytuje na dodané zboží záruku v délce 2 let od okamžiku dodání zboží Odběrateli, a dále s výjimkami některých druhů zboží, u kterého je uvedena odlišná záruční doba. Jestliže Odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží. Práva z odpovědnosti za vady musí být u Společnosti uplatněna ve lhůtě stanovené těmito Podmínkami, kupní smlouvou či relevantními právními předpisy.

3. V případě odstranitelné vady zboží je Odběratel oprávněn požadovat odstranění vady nebo výměnu vadného zboží za zboží bez vad (pouze však v případě vady podstatné). Jestliže tento postup není možný, je Odběratel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či má právo od kupní smlouvy ohledně daného zboží odstoupit. V případě neodstranitelné vady zboží je Odběratel oprávněn požadovat výměnu vadného zboží za zboží bez vad (pouze v případě vady podstatné) nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od kupní smlouvy ohledně daného zboží odstoupit (pouze v případě vady podstatné). Pro vyloučení všech pochybností Společnost prohlašuje, že právo Odběratele na výměnu vadného zboží či na odstoupení od kupní smlouvy není dáno v případě drobných vad, které neovlivňují funkčnost daného zboží.

4. Ohledně případných nároků na náhradu škody způsobenou vadou výrobku platí příslušné právní předpisy.

5. Odběratel je si výslovně vědom skutečnosti, že Společnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost a práva ze záruky jsou vyloučena v případě vad, které vznikly nesprávným užíváním nebo nepřiměřeným zatěžováním zboží ze strany uživatelů a v případě opotřebitelných součástí zboží, u kterých je předpokládána pravidelná výměna (např. v závislosti na rozsahu používání zboží) a zboží, jehož výrobcem uváděná životnost je omezená a v okamžiku vzniku tvrzené vady životnost daného výrobku uplynula.

Odpovědnost
1. Společnost a Odběratel se dohodli, že Společnost odpovídá v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, ledaže právní předpisy takovéto omezení nepřipouštějí. Společnost výslovně prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy s Odběratelem nepředvídá, že by škoda způsobená danému Odběrateli porušením smluvních či zákonných povinností Společnosti mohla převýšit kupní cenu daného zboží či služby.

2. Rozsah odpovědnosti Společnosti dle příslušných právních předpisů upravujících odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčen.

3. Společnost výslovně prohlašuje a Odběratel uzavřením kupní smlouvy akceptuje, že výše uvedená úprava představuje úplný rozsah odpovědnosti Společnosti ve vztahu k dodávkám zboží či služeb. Jakákoliv další odpovědnost nad tento rámec je vyloučena, ledaže právní předpisy takovéto omezení odpovědnosti nepřipouštějí.

Ochrana osobních dat
1. Společnost tímto upozorňuje Odběratele, že veškeré kontaktní údaje Odběratele, včetně adresy, jsou pro rychlé a bezchybné zpracování uloženy v databázi Společnosti. Zpracování poskytnutých dat probíhá v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Odběratel uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas Společnosti s využitím veškerých předaných údajů Odběratele k marketingovým účelům Společnosti, a to zejména k nabízení služeb a produktů Společnosti, zasílání informací o činnosti Společnosti a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Odběratel je oprávněn kdykoliv Společnosti písemně oznámit, že s použitím svých kontaktních údajů Společností dle těchto Podmínek nesouhlasí. V případě objednávky zboží prostřednictvím on-line obchodu Společnosti, nebude Společnost při neaktivování pole "užívání dat" oprávněna dané kontaktní údaje využívat. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.


Závěrečná ustanovení
1. Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) neplatné, odporovatelné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejich dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek (kupní smlouvy) jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala ostatní smluvní strany, podle toho, co nastane dříve.

2. Pro veškeré spory mezi Společností a Odběratelem, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a Odběratelem za využití těchto Podmínek se sjednává výlučná místní příslušnost soudu příslušného dle sídla Společnosti.

3. Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak.